Copyright 2020 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY: 16 – 18 CZERWIEC 2020 R.

Termin główny przeprowadzania egzaminu:

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 

 

Termin dodatkowy przeprowadzania egzaminu (tylko dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym:

 język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r. 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r. 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r. 

Uczniowie klas ósmych przychodzą każdego dnia na egzamin o godz. 8.20 i będą wpuszczani do szkoły głównym wejściem przez nauczycieli dyżurujących. Uczniowie ustawiają się w kolejce, z zachowaniem odstępu co najmniej 1,5-metrowego. Uczniowie mają obowiązkowo prawidłowo założoną maseczkę (zakrywającą nos i usta) lub przyłbicę. Uczniowie bezwzględnie stosują się do poleceń nauczycieli dyżurujących.

Wytyczne CKE, MEN, GIS  dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r.
egzaminu ósmoklasisty (E8). 

Zdający w SP 8 powinni dostosować się do następujących procedur,
aby egzamin przebiegł w sposób bezpieczny dla wszystkich:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 1. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 1. Przy wejściu do szkoły zdający obowiązkowo dezynfekują dłonie. Płyn do dezynfekcji znajduje się przy portierni, dodatkowo płyny będą również dostępne w salach egzaminacyjnych.

 1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd.   Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 1.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

 1. 10. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

 1. Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa zdający:

1) mają zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi zarówno przed, jak i po skończonym egzaminie,

2) mają obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

3) nie powinni dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

4) mają obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 1. Zdający powinni dzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 1. W przypadku wystąpienia u zdającego w danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, egzamin tego zdającego zostanie niezwłocznie przerwany, a zdający odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego natychmiast powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
 1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby zakaźnej, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne. 
f t g m